OBJAVITE OGLAS

Kako Vam možemo pomoći?

Ne dijelite lične podatke i broj bankovne kartice, ne otvarajte sumnjive linkove,
a komunikaciju sa drugim korisnicima vršite isključivo putem OLX poruka. SAZNAJ VIŠE

Upute za pakovanje pošiljke

Pravilno pakovanje pošiljke i kvalitetna ambalaža ključni su kako bi vaša pošiljka stigla na odredište sigurno  i bez oštećenja.  

Pakovanje podrazumijeva stavljanje sadržaja u odgovarajuću čvrstu ambalažu ispunjenu zaštitnim  materijalom, koji će spriječiti oštećenje sadržaja.  

Pošiljalac pošiljke je obavezan upakovati pošiljku tako da zaštiti njen sadržaj, druge pošiljke i osobe koje  rukuju pošiljkom. Za štetu koja je prouzrokovana sadržajem ili neodgovarajućim pakovanjem poštanske  pošiljke, odgovoran je pošiljalac. 

Pakovanje u zavisnosti od karakteristika pošiljke  

ZA PAKOVANJE POŠILJKI UVIJEK KORISTITE ODGOVARAJUĆU AMBALAŽU PRIMJERENU  SADRŽAJU, OBLIKU, VELIČINI, MASI I VRIJEDNOSTI POŠILJKE!

Prilikom odabira ambalaže za pakovanje pošiljke uzmite u obzir: 

SADRŽAJ POŠILJKE - različit sadržaj zahtijeva različito pakovanje kako bi pošiljka sigurno stigla do  odredišta; za lomljive predmete potrebna je dodatna zaštita, a ovakve pošiljke obavezno se  označavaju naljepnicom "LOMLJIVO"; 

OBLIK I DIMENZIJE POŠILJKE - pobrinite se da pakovanje odgovara obliku pošiljke, npr. zaobljeni  ili špicasti predmeti zahtijevaju posebnu pažnju prilikom pakovanja; 

MASA POŠILJKE - u zavisnosti od mase pošiljke birajte čvrstoću i trajnost ambalaže; 

VRIJEDNOST POŠILJKE - pošiljke visoke vrijednosti ponekad zahtijevaju dodatnu zaštitu poput  zračnih jastučića i slično; 

POSEBNE TRANSPORTNE ODREDBE U ZAVISNOSTI OD SADRŽAJA - ukoliko postoje propisi koji  zahtijevaju posebno pakovanje određenog sadržaja, pošiljalac ih je dužan poštovati. 

 

Prema Općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga zabranjeno je slanje poštanskih pošiljki koje sadrže: 

eksplozivne i lako zapaljive predmete ili predmete čiji je prijem povezan s opasnosti za druge  pošiljke, poštanske objekte, opremu i prijevozna sredstva ili za život i zdravlje ljudi; predmete čiji je promet zabranjen posebnim zakonskim i drugim propisima; opojne droge, osim kad su pošiljalac ili primalac posebnim zakonom ovlašteni za promet ili  upotrebu opojnih droga (što se dokazuje odgovarajućim ispravama). 


PAKOVANJE POŠILJKE  

KAKO IZABRATI ADEKVATNU AMBALAŽU?  

Prilikom odabira ambalaže obratite pažnju na materijal i dimenzije pakovanja.  

VANJSKO PAKOVANJE  

MATERIJAL - za pakovanje pošiljke uvijek koristite visokokvalitetne valovite kartonske kutije. Za krhke  kao i teške predmete, preporučuje se minimalno dvoslojni ili troslojni valoviti karton. Ne preporučuje  se korištenje iste ambalaže više puta. Obratite pažnju na specifikaciju amabaže koju koristite  (deklaraciju proizvođača), kako biste bili sigurni u adekvatnu zaštitu pošiljke. 

DIMENZIJE PAKOVANJA - veličina ambalaže može uticati na sigurnost pošiljke. Nedovoljno napunjene  kutije se uvijaju i dovode do pomjeranja sadržaja tokom transporta. S druge strane, prenapunjene kutije  pucaju ili može doći do otvaranja istih i ispadanja sadržaja tokom transporta. Stoga birajte dimenzije  ambalaže primjerene sadržaju pošiljke.  

ZATVARANJE POŠILJKE - birajte dovoljno čvrste i kvalitetne trake za lijepljenje / zatvaranje pošiljke. 

Za pakovanje možete koristiti vlastitu ambalažu ili izabrati ambalažu iz ponude JP BH POŠTA: paketsku  ambalažu ili koverte.

PAKETI DIMENZIJE (mm) MATERIJAL

PAKET ZA MOBITELE 

180x100x100 

Troslojni karton

PAKET ZA BOCE 

360x110x110 

Troslojni karton

PAKET “S” 

230x150x90 

Troslojni karton

PAKET “M” 

300x200x100 

Troslojni karton

PAKET “L” 

300x230x140 

Troslojni karton

PAKET “XL” 

300x240x230 

Troslojni karton

PAKET “XXL” 

480x300x250 

Petoslojni karton

PAKET “POSTER” 

100x60x80 

Troslojni karton

PAKET “LAPTOP” 

500x400x200 

Petoslojni karton

 

Osim paketa, za pakovanje pošiljki, čiji sadržaj, oblik, masa i vrijednost dozvoljavaju, mogu se koristiti i  zaštitne koverte. Iz ponude JP BH POŠTA možete izabrati sljedeće dimenzije koverti sa zračnim jastukom: 

UNUTRAŠNJE PAKOVANJE  

KOVERTE DIMENZIJE

KOVERTA SA ZRAČNIM JASTUKOM 

15X21 cm

KOVERTA SA ZRAČNIM JASTUKOM 

30X44 cm

KOVERTA SA ZRAČNIM JASTUKOM 

18X26 cm

KOVERTA SA ZRAČNIM JASTUKOM 

27X38 cm

KOVERTA SA ZRAČNIM JASTUKOM 

35X47 cm

KOVERTA SA ZRAČNIM JASTUKOM 

24X34 cmZa siguran transport pošiljki, osim vanjske ambalaže važno je i unutrašnje pakovanje / zaštita sadržaja. U  tu svrhu možete koristiti zračne jastuke, kartonske pregrade, foliju sa zračnim mjehurićima, pjenastu  spužvu, stari zgužvani papir itd.  

Sadržaj pošiljke zaštitite na način da isti ne dodiruje vanjske stranice ambalaže, odnosno da ima dovoljno  zaštite između sadržaja pošiljke i vanjskog pakovanja. Poželjno je da predmete koji se šalju uvijek stavite u  sredinu zaštitnog materijala s najmanje 5 cm razmaka od bilo kakvih vanjskih zidova (ivica, gornjih i donjih  strana) ili uglova. 

Ukoliko šaljete više predmeta u jednoj pošiljci, umotajte predmete pojedinačno i koristite pregrade kako  bi se izbjeglo oštećenje uzrokovano dodirivanjem predmeta tokom transporta. Posebno ukoliko se radi o  složenim predmetima, sastavljenim iz više dijelova, koji nisu čvrsto vezani, osigurajte da su adekvatno  zaštićeni, kako ne bi došlo do odvajanja dijelova. Svaki dio sadržaja potrebno je umotati pojedinačno, po  mogućnosti u folije sa zračnim mjehurićima ili slične zaštitne materijale. 

 

METODE PAKOVANJA  

Različite metode pakovanja obezbjeđuju različit nivo zaštite pošiljke. 

Pakovanje u kutiju je osnovni nivo zaštite,  pogodan za većinu na lom / oštećenje  neosjetljivih predmeta kao što su knjige,  štampani materijal, metalni dijelovi, mekana  roba (tekstil) itd. 

Ukoliko se šalju predmeti osjetljivi na prašinu,  vodu ili vlagu iste je potrebno zaštiti najlonskom/  plastičnom kesom ili posudom. Zrnaste  proizvode koji se mogu prosuti stavite u čvrstu  ambalažu kao što je vreća od jute ili plastična  vreća iz koje se sadržaj ne može prosuti, a zatim  upakujte u čvrstu vanjsku kutiju.  

Za pakovanje koristite kartonsku ambalažu,  poželjno minimalno dvoslojnu. U slučaju da  težina pošiljke dozvoljava može se koristiti  jednoslojna kartonska ambalaža ukoliko čvrstoća  iste omogućava adekvatnu zaštitu pošiljke.  Osigurajte da su vaši predmeti smješteni  centralno u kutiju s najmanje 5 cm odvajanja od  bilo kojeg od vanjskih zidova i uglova. 

Ako šaljete više predmeta istovremeno,  potrebno je svaki predmet pojedinačno umotati i  

Metoda kutija u kutiji – preporučuje se za  elektronske uređaje, lomljive predmete,  predmete od keramike, masne i teško topive  materije itd.  

Metodu pakovanja “kutija u kutiji” poželjno je  koristiti za slanje osjetljivih / krhkih predmeta,  kao i predmeta koji će se u osnovnom /  originalnom pakovanju koristiti za daljnju distribuciju (npr. maloprodaju). Za pakovanje se  u ovom slučaju koriste dvije ambalaže, tzv.  unutrašnja i vanjska. 

Za unutrašnju ambalažu preporučuje se  korištenje originalnog pakovanja sadržaja kad  god je to moguće. Ukoliko to nije moguće,  sadržaj je potrebno upakovati prema prethodno  navedenim preporukama za pakovanje. Nakon  što ste osigurali unutrašnje pakovanje,  potrebno je izabrati vanjsku ambalažu. 

odvojiti od drugih (papirnom / kartonskom  pregradom, zračnim jastukom). Ispunite sve  praznine kako biste spriječili kretanje predmeta  unutar kutije tokom transporta. 

vanjska kutija 

zaštitni materijal – ispunite prazan prostor

  

Preporučuje se da dimenzije vanjske ambalaže  budu veće za najmanje 10 cm u odnosu na  unutrašnje pakovanje. Potrebno je obratiti pažnju  da vanjska ambalaža odgovara masi pošiljke, te u  skladu s tim izabrati karakteristike vanjskog  pakovanja.  

Kako biste spriječili bilo kakvo pomjeranje pošiljke  unutar ambalaže, potrebno je ispuniti slobodni  prostor između unutrašnjeg i vanjskog pakovanja.  Za osjetljive / lomljive pošiljke obavezno je koristiti  uslugu “izdvojeno rukovanje”, što se obiljažava  naljepnicom “lomljivo”.  

 

Samo označavanje pošiljke naljepnicom “lomljivo” nije dovoljno i ne isključuje obavezu  pošiljaoca da adekvatno upakuje pošiljku kao ni odgovornost pošiljaoca u slučaju nastanka  štete zbog neadekvatnog pakovanja pošiljke. 

 

ZATVARANJE POŠILJKE  

Nakon što ste pravilno odabrali ambalažu i upakovali pošiljku, završni korak je adekvatno zatvaranje, koje  će dodatno zaštiti pošiljku tokom transporta. Stepen sigurnosti pošiljke zavisi i od kvaliteta trake za  zatvaranje, kao i načina zatvaranja paketa.  

Za zatvaranje pošiljki  

preporučuje se korištenje  

samoljepljive trake  

minimalno 5 cm širine 

Zatvaranje pošiljke u formi slova “H”  

Za zatvaranje pošiljki preporučuje se lijepljenje  

paketa metodom slova “H”. 

U prvom koraku zalijepite traku dužinom  

središnjeg otvora. Nakon toga zalijepite traku /  

učvrstite ivice pošiljke s gornje strane paketa.  

Zatim isti postupak uradite i sa donje strane  

paketa. Ukoliko se radi o težim pošiljkama,  

ponovite postupak onoliko puta koliko je  

potrebno za sigurnost pošiljke (dva, tri ili više  

puta).  

Trake za vezanje - trake za vezanje se ne preporučuju, jer ne garantuju sigurnost pošiljke, te mogu  dovesti do oštećenja. Ove trake mogu biti korištene za dodatno ojačavanje težih pošiljki, ali nikako kao  jedini način zatvaranja pošiljke

Za pakovanje pošiljke odgovoran je pošiljalac pošiljke, koji je obavezan upakovati pošiljku tako 

da zaštiti njen sadržaj, druge pošiljke i osobe koje rukuju pošiljkom.  

JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo može odbiti prijem pošiljke koja nije adekvatno upakovana.  Korisnik nema pravo na naknadu štete za oštećenje sadržaja pošiljke, ukoliko pakovanje  pošiljke (unutrašnje i vanjsko) nije odgovaralo prirodi sadržaja pošiljke.  

UPUTSTVO ZA PAKOVANJE POŠILJKI 8 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO 

POSEBNO OZNAČAVANJE POŠILJKE  

  

U zavisnosti od izabrane usluge, potrebno je dodatno naljepnicom označiti pošiljku.  Pravilno obilježavanje pošiljke pomoći će u sigurnoj dostavi vaše pošiljke, u skladu sa izabranom uslugom. 

Za sve pošiljke čiji sadržaj je lomljiv obavezno je korištenje usluge “izdvojeno rukovanje” i označavanje  pošiljke naljepnicom “lomljivo” (slika čaše). 

U slučaju da je dozvoljen uvid u sadržaj pošiljke, obavezno je označavanje pošiljke odgovarajućom  naljepnicom (naljepnica bijele boje sa ispisanim tekstom POŠILJALAC ODOBRAVA PRIMAOCU UVID U  SADRŽAJ POŠILJKE ili na drugi način jasno naznačiti dozvoljen uvid u sadržaj), što će primaocu omogućiti  uvid u sadržaj prije plaćanja i preuzimanja pošiljke.  

U slučaju da je izabrana dodatna usluga “povratna dokumentacija” ista mora biti označena na adresnici.  Dokumentaciju koju je potrebno vratiti pošiljaocu nakon uručenja pošiljke, pošiljalac je obavezan  zapakovati u posebnu kovertu. Kovertu je potrebno pričvrstiti na pošiljku, na način da ista čini neodvojivi  dio pošiljke, te da je jasno uočljiva prilikom dostave pošiljke. 

  

ADRESIRANJE POŠILJKE  

Posljednji korak prije predaje pošiljke za otpremu je  

adresiranje pošiljke / ispunjavanje adresnice.  

Za adresiranje pošiljke možete koristiti obrazac  

adresnice koji ćete ručno ispuniti ili štampati  

adresnicu iz aplikacija BH POŠTE.  

Ukoliko je pošiljka upakovana u već korištenu  

ambalažu, što se svakako ne preporučuje, provjerite  

da li ste skinuli prethodne naljepnice ili bilo kakve  

oznake koje bi mogle dovesti do poteškoća u  

prijenosu pošiljke do primaoca.  

Adresnicu možete zalijepiti direktno na pošiljku ili  

uložiti u prozirnu omotnicu za ulaganje dokumentacije, koju ćete zalijepiti na pošiljku. Adresnicu je  potrebno zalijepiti na gornju stranu, odnosno najveću površinu pošiljke. 

Preporučuje se da u pošiljku prije zatvaranja stavite primjerak adresnice ili na drugi način naznačite  podatke o pošiljaocu i primaocu, kako bi se u slučaju da se originalna adresnice odvoji od pošiljke, lakše  utvrdilo kome pošiljka pripada.  

Ukoliko pošiljci prilažete dokumentaciju (fakture, predračuni, deklaracije itd.), potrebno je zaštiti  dokumentaciju umetanjem u koverte ili omotnice za ulaganje dokumentacije, koje ćete čvrsto zalijepiti na  paket.

UPUTSTVO ZA PAKOVANJE POŠILJKI 9 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO 

OPŠTE PREPORUKE ZA PAKOVANJE POŠILJKI U ZAVISNOSTI OD VRSTE SADRAŽAJA  

Tečnosti i praškovi 

Mnoge tečnosti i praškovi ubrajaju se u opasne materije, koje nije dozvoljeno slati  kao poštanske pošiljke. Takve materije imaju adekvatnu oznaku, te je pošiljalac  dužan provjeriti oznaku na ambalaži prije slanja ove vrste sadržaja.  

Za ostale tečnosti i praškove, koje je dozvoljeno slati, ali i dalje imaju oznake  upozoravajućeg karaktera (različita hemijska sredstva za kućnu upotrebu) ili za  sadržaj koji nije klasificiran kao opasan, ali zahtijeva opreznije rukovanje, potrebno  je osigurati adekvatno pakovanje, kako bi se zaštitio sadržaj pošiljke, druge pošiljke  u transportu, kao i radnici koji rukuju pošiljkama.  

Sve pošiljke čiji sadržaj je u tečnom stanju treba da budu zatvorene u potpuno nepromočive posude. Svaka  posuda se stavlja u specijalno tvrdu kutiju u kojoj se nalazi odgovarajući zaštitni materijal za upijanje  tečnosti u slučaju oštećenja posude. Poklopac kutije se čvrsto zatvara tako da ne može da se otvori. 

Masne i teško topive materije, kao i materije intenzivnog mirisa (maziva, tekući sapun, kreme, smola i sl.),  trebaju biti upakovane na način opisan za metodu pakovanja “kutija u kutiji”. Kao prvo pakovanje /  unutrašnja ambalaža, ukoliko se ne radi o originalnoj ambalaži, potrebno je koristiti nepromočiva  pakovanja (kutije, plastičnu ambalažu, folije). Kao vanjsko pakovanje preporučuje se korištenje kutije od  metala, čvrstog plastičnog materijala ili nekog drugog materijala, kojim će biti spriječeno isticanje sadržaja. 

Suhi praškovi trebaju biti upakovani u plastificiranu ambalažu / vrećice, čvrsto zatvorenu, te potom u krute  kutije za pakovanje.  

Dokumenti 

Za pakovanje dokumenata možete koristiti koverte ili kartonske kutije u zavisnosti od  količine dokumentacije koju šaljete.  

Preporučuje se korištenje koverti za slanje dokumentacije do maksimalno 2000  grama mase.  

Dokumentaciju mase iznad 2.000 grama potrebno je pakovati u kartonsku ambalažu  dovoljne čvrstoče, prethodno zaštićenu od uticaja vlage (zaštitne folije, plastificirana  ambalaža). 

Boce, vaze, keramičko posuđe 

Prilikom slanja staklenih / keramičkih predmeta potrebno je svaki predmet pojedinačno omotati zaštitnom  spužvom ili folijom s mjehurićima, te upakovati u čvrstu kutiju. Za posebno osjetljive predmete potrebno  je koristi metodu pakovanja kutija u kutiji. Ukoliko se šalje više predmeta u jednoj pošiljci neophodno je  koristiti pregrade kojim će se obezbijediti da se predmeti ne dodiruju u transportu.  

 Umjetnička djela, fotografije, plakete, objektivi  

Prilikom slanja umjetničkih djela, plaketa, uokvirenih fotografija i sličnih predmeta  potrebno je preko staklene površine zalijepiti odgovarajuću traku uzduž i poprijeko  da biste spriječili lomljenje stakla. Dodatno zaštiti pošiljku umatanjem u folije s  vazdušnim jastučićima ili slične zaštitne materijale. Posebno zaštiti sve rubove  predmeta koji se šalje. 

UPUTSTVO ZA PAKOVANJE POŠILJKI 10 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO 

Roba u rolama, madraci, tekstil 

Roba u rolama, madraci i tekstil moraju biti zaštićeni otpornom plastičnom folijom  i omotani plastičnom trakom za pakovanje, a rubovi dodatno zaštićeni. Razne role  papira trebaju biti upakovane u kartonsku ambalažu odgovarajućeg izgleda i  dimenzija.  

Elektronska oprema  

Elektronska oprema spada u kategoriju pošiljki, za koje treba posebnu pažnju  posvetiti pakovanju. Za slanje elektronske opreme uvijek birajte metodu  pakovanja “kutija u kutiji”. Uvijek i obavezno oblijepite sve rubove i preklope. 

Ukoliko je uređaj u originalnoj ambalaži, zaštite ga dodatno ukoliko je potrebno,  te stavite u sredinu vanjske kutije i popunite sav prazan prostor između originalne  i vanjske ambalaže.  

 Ukoliko uređaj nema originalnu ambalažu upakujte sadržaj, na način da isti bude  adekvatno zaštićen, a vodeći računa u vrsti, prirodi i vrijednosti sadržaja. Zaštite uređaj spužvom,  stiroporom, folijom sa zračnim jastučićima ili drugim sredstvom za zaštitu, te smjestite u odgovarajuću  kutiju. Potom birajte vanjsku ambalažu i upakujte u skladu sa preporukama za metodu pakovanja “kutija  u kutiji”. Ukoliko uz elektronski uređaj (televizori, centralne jedinice, monitori, štampači, telefoni, tableti  itd), šaljete i pomoćnu opremu kao što su kablovi, adapteri, tastature, toneri itd., preporučuje se da iste  posebno upakujete. Pošiljku obavezno označite naljepnicama za lomljiv sadržaj. 

Kvarljiva roba 

Ne preporučuje se slanje kvarljive robe (mlijeko i mliječni proizvodi, meso i mesni  proizvodi, voće, povrće, medicinski proizvodi itd.), odnosno robe osjetljive na  visoke ili niske temperature, vlagu ili bilo kakve druge vanjske uticaje koji mogu  naštetiti sadržaju pošiljke. 

BH POŠTA ne nudi uslugu regulacije temperature tokom prevoza, odnosno ne  nudi dodatnu zaštitu u vidu posebnih uslova prevoza temperaturno osjetljivih  pošiljki. 

Ukoliko se odlučite za slanje pošiljke čiji je sadržaj kvarljiva roba pobrinite se za adekvatnu zaštitu iste.  Koristeći sredstva za izolaciju (ekspandirana polistirenska pjena / EPS ili kruta poliuretanska pjena) i  očuvanje temperature (rashladna želatinska sredstva i suhi led) moguće je obezbijediti zaštitu pošiljke  tokom transporta. Za pošiljke koje trebaju zadržati nisku temperaturu, stavite dovoljnu količinu rashladnog  sredstva na proizvode i oko proizvoda. Za pakovanje obavezno koristite ambalažu sa izolacijskom spužvom,  a potom sve smjestite u čvrsti paket.  

!  

Izbjegavajte slanje kvarljive robe tokom vikenda ili neradnih dana (praznika)! 

  

  

UPUTSTVO ZA PAKOVANJE POŠILJKI 11 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO 

Biljke 

U zavisnosti od toga da li šaljete biljke u saksijama, vazama ili buketima,  odaberite adekvatno pakovanje. Uvijek vodite računa da zaštitite biljke od  ekstremnih temperatura do kojih može doći tokom prijenosa do primaoca.  

Prilikom zaštite biljke, obavezno zaštite i vazu, saksiju, kutiju ili drugi predmet  koji drži biljku. Nije dozvoljeno slanje biljki u vodi, ili bilo kakvoj tekućini, koja  može iscuriti i oštetiti druge pošiljke. Ukoliko šaljete biljke u saksijama sa  zemljom trebate uzeti u obzir mogućnost da dođe do prosipanja zemlje tokom  transporta. Potrebno je koristiti pregrade, mrežaste forme, papir, trake i druge  materijale pogodne za pojedinačnu zaštitu i odvajanje biljki. Preko sadnica  možete staviti plastičnu mrežu radi dodatne sigurnosti. Pošiljku obavezno  označite naljepnicama za lomljiv sadržaj. 

Laboratorijski uzorci i drugi uzorci  

Za slanje različitih vrsta uzoraka (krv, urin, različite tekućine, veterinarski uzorci i  drugi uzorci koji mogu sadržavati zarazne tvari) potrebno je provjeriti zakonske  odredbe i propise u vezi sa slanjem takvih uzoraka. 

Slanje pošiljki čiji sadržaj je prethodno navedeno podrazumijeva osiguranje  višeslojne zaštite prilikom pakovanja.  

U prvom redu, uzorci se stavljaju u hermetički zatvorenu posudu odgovarajućeg oblika. Posuda se potom  stavlja u zaštitni materijal za upijanje tečnosti u slučaju oštećenja posude i curenja sadržaja. Sve zajedno,  uzorak u posudi zaštićen upijajućim materijalom stavlja se u nepropusnu posudu ili specijalizovanu /  hermetički zatvorenu vrećicu. Na kraju pošiljku stavljate u vanjsku ambalažu, koja bi trebala biti kruta  metalna ili plastična kutija. Ne preporučuje se korištenje kartonske ambalaže. Obavezno na pošiljci  adekvatno naznačiti da se šalju uzorci.  

  

Dijelovi za mašine, auto dijelovi  

Prilikom slanja predmeta, čiji oblik ne dozvoljava pakovanje u kutiju, potrebno je  obložiti sve oštre ivice, ćoškove, kao i sve dijelove, koji su podložni oštećenjima  zbog udubljenja, ogrebotina i habanja koristeći odgovarajuće materijale za  oblaganje. Potom se predmet mora omotati tvrdim kartonom, tako da se  obezbjedi puna sigurnost sadržaja pošiljke u prijenosu. Ukoliko predmet sadrži bilo  kakve tekućine, potrebno je iste isprazniti ili osigurati da ne dođe do isticanja  tečnosti koje mogu oštetiti pošiljku koja se šalje ili druge pošiljke. 

Dijelovi koji se mogu smjestiti u kutije moraju biti zaštičeni u skladu sa prethodno navedenim  preporukama, a u zavisnosti od stepena osjetljivosti predmeta.  

Neki od automobilskih i mehaničkih dijelova, mogu se smatrati opasnom robom / štetnim materijama  (zračni jastuci, boje, akumulatori, motori i motorni blokovi sa štetnim gorivom, korišteni spremici za gorivo,  zapaljive materije). Stoga obavezno provjerite dozvoljenost slanja takvih predmeta, te potrebnu zaštitu  prilikom pakovanja. Podsjećamo da je pošiljalac odgovoran za pakovanje pošiljke. Ukoliko se radi o  potencijalno opasnom sadržaju, čiji transport je dozvoljen, obavezno je takav sadržaj adekvatno obilježiti.   

UPUTSTVO ZA PAKOVANJE POŠILJKI 12 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO 

Baterije 

Pošiljke koje sadrže baterije spadaju u kategoriju potencijalno opasnog sadržaja. 

Mokre baterije se koriste za vozila (akumulatori), komunalne sisteme,  neprekidne izvore napajanja i industrijska postrojenja. Ovi proizvodi se moraju  ispravno upakovati i označiti. Pakujte baterije u spremnike, uključujući metalne  spremnike, sa kiselim/alkalnim nepropusnim omotačem, zatvorene na način da  se spriječi curenje. Ako se šalje više baterija, poredajte ih jednu do druge tako  da između njih stavite neprovodne pregrade. Potom sve zajedno smjestite u  čvrstu vanjsku ambalažu.  

Suhe baterije su baterije bez otvora, koje se koriste za manje električne uređaje. Stavite baterije ili  pakovanje baterija jedne do drugih, tako da između njih stavite pregrade. Ukoliko se baterije šalju u  elektronskom uređaju, osigurajte da baterije u elektronskom uređaju ostanu unutar uređaja tokom  transporta. Upakujte baterije sigurno i ispunite prazne prostore da biste spriječili njihovo pomijeranje  tokom prevoza. Sadržaj obavezno smjestite u čvrstu vanjsku ambalažu.  

Litijske baterije se koriste u elektronskim uređajima, poput mobilnih telefona, laptopa, PDA uređaja,  satova, igračaka. Upozoravamo da se pošiljke koje sadrže litijske baterije ili predmete koji sadrže  napunjene baterije mogu pregrijati, a ponekad i zapaliti. Stoga se sva pakovanja koja sadrže litijske  baterije klasifikuju kao roba opasnog sadržaja. Međutim, dozvoljeno je slanje pošiljki koje sadrže male  količine litija, a za koje je obezbijeđeno adekvatno pakovanje. Upakujte pošiljku na način da spriječite  kratak spoj, odnosno kontakt sa provodivim materijalima unutar pakovanja koji mogu uzrokovati kratak  spoj. Preporučuje se da se baterije izvade iz uređaja, i posebno upakuju kako ne bi mogle izazvati požar.  Sadržaj stavite u čvrstu vanjsku ambalažu.  

Drveni dijelovi, ploče od iverice  

Drveni dijelovi ili ploče od iverice pakuju se u debeli karton, u koji mora biti omotana cijela pošiljka, rubovi  trebaju biti dodatno zaštićeni kako ne bi došlo do oštećenja tokom transporta.