OBJAVITE OGLAS

Kako Vam možemo pomoći?

Ne dijelite lične podatke i broj bankovne kartice, ne otvarajte sumnjive linkove,
a komunikaciju sa drugim korisnicima vršite isključivo putem OLX poruka. SAZNAJ VIŠE

Uslovi korištenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korištenja (u daljem tekstu: Pravilnik). Korištenjem i posjećivanjem stranica www.olx.ba i pripadajućih sadržaja (uključujući www.blog.olx.ba i mobilne aplikacije brenda OLX.ba), podrazumijeva se da svjesno prihvatate ovaj Pravilnik, kao i sve njegove naknadne izmjene, bez prethodne najave i obavijesti.

Laički

Vi ste oglašivač i vlasnik sadržaja koji objavite na ovom sajtu i kao takvi ste odgovorni za podatke koji su navedeni na Vašem profilu, oglasima koje ste objavili i za komunikaciju koja je obavljena putem vašeg profila. Vi kao posjetitelj/ korisnik ste dužni pročitati navedeni Pravilnik, te se vaše posjećivanje/korištenje stranica OLX.ba smatra potpunim prihvatanjem Pravilnika. Molimo vas da OLX ne koristite na način na koji neko može biti povrijeđen ili materijalno oštećen jer to ni Vama ni nama ne ide u prilog.

Vi imate pravo korištenja sadržaja i usluga OLX.ba, jednako kao i sve druge osobe, kompanije i oglašivači. Molimo da poštujete pravo na slobodu tržišta i konkurencije.

Ukoliko smatrate da OLX treba neke izmjene ili dopune Pravilnika, kontaktirajte nas.

Jezikom advokata, sudija i ostalih pravnih organa

Član 1. Uvod

Za vrijeme korištenja OLX.ba, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. OLX.ba zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike. OLX nije u obavezi da šalje svakom korisniku pojedinačne obavijesti o izmjenama Pravila, zbog čega preporučujemo redovno praćenje ove sekcije na OLX.ba

Član 2. Opis usluge

Radi boljeg razumijevanja usluge koju OLX.ba pruža, korisnicima i posjetiteljima web sajta, kao općenito i svim trećim licima se nudi detaljno obrazloženje usluga i to:

Web sajt OLX.ba treba shvatiti kao virtuelni oglasni prostor u isključivom vlasništvu izdavača OLX.ba (kao što bi to bila oglasna ploča ili neki oglasni printani sajt), na kojem OLX.ba nudi svojim korisnicima da u za to predviđene oglasne prostore u svoje ime i za svoj račun nude prodaju, iznajmljivanje, pružanje usluga i/ili potražnju usluga i/ili proizvoda, sa posebnom napomenom da su svi korisnici sami odgovorni za istinitost, tačnost, vjerodostojnost, kao i općenito zakonitost svih navoda, iz objavljenog oglasa.

Shodno prethodno navedenom, sve objave, oglasi (oglasi), poruke, tekstovi, prikazi, fotografije i drugi materijali, objavljeni na web sajtu, preneseni i/ili linkani sa web sajta su isključiva odgovornost registriranog korisnika web sajta iz čijeg oglasa ti podaci potiču.

OLX.ba ne naplaćuje bilo kakvu naknadu za postavljanje oglasa na virtuelnom oglasnom prostoru obrazloženom u prethodnom stavu, niti to čini u vidu provizije po izvršenoj prodaji ili drugom obliku distribucije proizvoda ili usluge iz oglasa. Izuzetak u ovom slučaju je objava u kategoriji nekretnina, automobila, teretnih vozila, servisa/usluga, poslova, bagera, kombinirki, utovarivača, dempera, valjaka, berača, miksera i beton pumpi, toplotnih pumpi, viljuškara, kranova i dizalica, drobilica i separacija, buldoždera, gredera, raskrajača, kantarica, štamparskih mašina i alata, balirki, traktora, mining rigova, autobusa i minibusa, motnornih sanki, ATV/UTV/Quadova, motocikala, te artikli koji prelaze broj besplatnih objava profila unutar kojih se naplaćuje naknada za aktivaciju, ali naglašavamo da takva naknada ne postoji u drugim kategorijama.

Korisnicima OLX.ba se, pored gornjeg, može uz naknadu ili bez naknade ponuditi usluga objavljivanja oglasa u ime i za račun oglašivača, pri čemu se u najvećoj mjeri misli na promociju i sponzoriranje oglasa shodno njihovom položaju na ukupnom virtuelnom oglasnom prostoru, ali se time takvo objavljivanje ne smatra, niti se može smatrati da OLX.ba na bilo koji način učestvuje u trgovini, niti da je oglašivač stekao pravo vlasništva nad bilo kojim dijelom tog virtualnog prostora.

Način i uslovi sponzorisanja definisat će se posebnim paketima oglašavanja u kojima će biti jasno definisani način, cijena i uvjeti promocije i sponzorisanja oglasa.

Promocija i sponzorisanje oglasa ne podrazumijevaju da je OLX na bilo koji način oglašivačima prepustio pravo utjecaja na uređenje i izgled stranice, što uključuje, kako tehničko uređenje stranice, tako i pravo da sponzori podnose zahtjeve za uređenjem sadržaja koji će biti objavljen na svakoj pojedinoj podstranici individualnog oglašivača, a koji ne predstavlja vlastiti oglas tog sponzora.

OLX je vlasnik virtualnog prostora www.olx.ba i u tom smislu samostalno odlučuje o načinu oglašavanja svakog pojedinog korisnika, što uključuje mogućnost pojave više različitih reklama na pojedinačnoj display oglasnoj poziciji drugog oglašivača u skladu sa različitim paketima oglasnih usluga OLX i zvaničnom cjenovniku.

Shodno prethodno navedenom, obavještavaju se korisnici, posjetitelji i sva treća lica, da OLX.ba, kao i njegov izdavač, ne nude prodaju, zamjenu i /ili iznajmljivanje ili pak kakvu uslugu iz oglasa koji su objavljeni na web sajtu, već to čine isključivo i samo registrirani korisnici web sajta OLX.ba.

Član 3. Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju stranice OLX.ba, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu, dodanom oglasu ili bilo kojem drugom dijelu stranice. OLX.ba čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja kupca i prodavača, kao i članova međusobno.

U svrhu oglašavanja na web sajtu OLX.ba, korisnik se obavezuje registrirati, te tom prilikom popuniti svoje lične podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost popunjenih podataka.

Svaki korisnik registracijom na OLX.ba daje saglasnost na ova pravila i uslove korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi izdavač OLX.ba, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se OLX.ba i njegov izdavač obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.

OLX.ba garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećima, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima naše zemlje i ratificiranim međunarodnim aktima.

OLX. ba garantira da ne obrađuje podatke korisnika za bilo kakve komercijalne svrhe, a jedina obrada podataka koju OLX.ba može vršiti je za potrebe poboljšanja funkcioniranja stranice, s ciljem njenog unaprijeđenja, kao i s ciljem lakše upotrebe od strane svakog pojedinog korisnika.

Shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka, prikupljeni lični podaci u postupku registracije korisnika čuvaju se u zbirci ličnih podataka koju vodi društvo PIK doo Sarajevo, kao izdavač OLX.ba, koje se obavezuje da čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke. Lične podatke korisnika OLX.ba je ovlašten proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtjevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom.

Svaki korisnik ili član stranice olx.ba ima pravo podnijeti zahtjev da se njegovi lični podaci obrišu odmah nakon podnošenja zahtjeva

Korisnik također ima pravo zahtijevati da mu OLX.ba dostavi podatke o tome koje lične podatke tog korisnika posjeduje.

Putem ovog linka možete podnijeti zahtjeve za brisanje ili preuzimanje podataka.

OLX.ba ne preuzima odgovornost po bilo kojem osnovu, ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećima, davanjem korisničkog imena i šifre (user name i password) ili im te podatke učini dostupnim da drugi način.

Korištenjem OLX.ba saglasni ste da podaci/informacije (ne odnosi se na lične podatke korisnika) koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu ili broj telefona OLX.ba upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz oglas koji je prodavač objavio ili uz samo oglašavanje. Korištenjem OLX.ba saglasni ste da primate promotivne i/ili druge obavijesti putem e-mail, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem oglašivačkom računu.

Član 4. Zaštita autorskih prava

Podaci na OLX.ba su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na OLX.ba uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju OLX.ba te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača.

Shodno prethodnom stavu dizajn web sajta, upotrijebljeni robni znaci „PIK“ i „OLX“, kao i svi ostali tekstovi i navodi na web sajtu www.olx.ba su produkt individualne duhovne tvorevine izdavača OLX.ba, te će se svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, žigova itd, smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava.

Odredba prethodnog stava se ne odnosi na tekstove pojedinačnih oglasa, pri čemu OLX.ba, napominje se, ne radi o njegovim navodima, niti daje bilo kakvu garanciju glede tačnosti, potpunosti, zakonitosti i/ili autentičnosti takvog sadržaja. OLX.ba se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na OLX.ba.

Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

Član 5. Isključenje iz upotrebe, naknada štete

OLX.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na OLX.ba, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika. OLX.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi OLX.ba, a posebno u smislu:

 • kopiranja sadržaja objavljenog na OLX.ba i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
 • lobiranja oglašivača OLX.ba na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge
 • nedozvoljenog sticanja OLX kredita putem zloupotrebe sistema
 • kreiranje ili korištenje duplih profila (uz izuzetke profila odobrenih od strane OLX administracije)
 • prodaje ili kupovine oglasa OLX kredit virtuelnom valutom, ili kupovine/prodaje i ponude OLX kredit virtuelne valute od trećih lica/trećim licima
 • predstavljanja na drugim internet stranicama pod nazivom OLX.ba (svim kombinacijama koje ukazuju na korištenje istog imena)
 • direktnog ili indirektnog pozivanja drugih oglašivača na komunikaciju putem e-maila, drugih internet stranica ili drugih sredstava komunikacije
 • višestrukog slanja istih i/ili sličnih poruka ili javnih pitanja istim i/ili različitim oglašivačima
 • zaobilaženja ograničenja u besplatnoj objavi i obnovi oglasa u definisanom periodu
 • brisanja i/ili završavanja oglasa, te ponovne objave oglasa istog ili sličnog sadržaja zloupotrebljavanjem sistema
 • izazivanja širenja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje
 • neprimjeren način komunikacije
 • predstavljanja ili objave oglasa pod lažnim, nepostojećim, tuđim i/ili na bilo koji način netačnim podacima, posebno se odnoseći na podatke o lokaciji, IP adresama, brojem telefona i e-mail adresom
 • neovlaštenog predstavljanja u ime OLX.ba administracije i njenih uposlenika
 • nepoštivanja drugih obavijesti, pravila, upozorenja i ograničenja navedenih na stranicama OLX.ba
 • korištenja jednog ili više duplih profila za prijavu zloupotrebe oglasa

OLX.ba, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Član 6. Garancija

OLX.ba ne garantuje:

 • tačnost, potpunost i/ili istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
 • nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
 • da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
 • da će treća strana legalno koristiti stranice OLX.ba sve vrijeme.

Član 7. Odgovornost

OLX.ba se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

 • korištenja stranice OLX.ba
 • korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice OLX.ba
 • informacija na stranici OLX.ba
 • postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici OLX.ba
 • postupaka korisnika OLX.ba
 • upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.
 • korištenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime OLX.ba • korištenja stranica koje nisu pod domenom www.olx.ba, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime OLX.ba, kopirajući stranicu www.olx.ba vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu

OLX.ba ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s OLX.ba, niti podupiranja takvih stranica od strane OLX.ba. OLX.ba može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću OLX.ba na taj način. OLX.ba povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. OLX.ba nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva, a obzirom da OLX.ba nije autor takvog oglasa, niti ponuđač, niti distributer ponuđenog oglasa ili usluge.

Član 8. Oglas

Kod predavanja oglasa na OLX.ba, oglašivač dodjeljuje OLX.ba pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na OLX.ba na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane OLX.ba. OLX.ba ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopće ne objavi sve oglase za koje (bez odgovornosti i obrazloženja prema oglašivaču) smatra da im nije mjesto na OLX.ba, a posebno u sljedećim slučajevima:

 • kada je oglas predan u pogrešnu kategoriju
 • ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmijenjenim uslovima...)
 • kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
 • kada proizvod i/ili oglašivač se u opisu proizvoda poziva na sličnost sa autentičnim i/ili originalnim proizvodom, i to naročito, ali ne ograničavajući se na navode: „replika“, “imitacija“ ili sl.
 • kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
 • kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog
 • kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili zakonima Bosne i Hercegovine nedopuštene i zabranjene materijale
 • kada jedan oglas sadrži više proizvoda ili usluga
 • kada je oglas prodan, rezervisan, iznajmljen ili je na bilo koji drugi način završena njegova kupoprodaja, te oglas više nije dostupan. • kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema OLX.ba
 • kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
 • kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja OLX.ba
 • kada proizvod i/ili sadržaj oglasa nije u posjedu ili vlasništvu oglašivača
 • kada se oglašavaju ukradeni predmeti ili ukradeni digitalni sadržaji, pojedini lijekovi, pojedini duhanski proizvodi, lični dokumenti, ljudski organi, recepti za lijekove, pornografija čija prodaja nije u skladu sa zakonskim propisima
 • kada se oglašava prodaja predmete čijom se prodajom krše autorska prava, a koji u opisu proizvoda sadrže navode koji upućuju da se radi o ilegalnim kopijama software-a, filmova, muzike i ostalih autorskih uradaka;
 • kada se oglašava prodaja i/ili zamjena ili drugi oblik distribucije zakonom zaštićenih životinja, oglas sa slikama osoba, nedozvoljeni narkotici, nedozvoljena oprema za praćenje ljudi ili imovine, nedozvoljena oprema za prisluškivanje, ili ostali predmeti čija prodaja predstavlja kršenje zakonskih propisa Bosne i Hercegovine.

Oglašivač je saglasan:

 • da objavom oglasa na OLX.ba on stupa u svojstvo ponuditelja proizvoda shodno Zakonu o obligacionim odnosima, te da samim tim samostalno odgovara za bitne elemente u pogledu predmeta i cijene proizvoda čija se distribucija nudi
 • da OLX.ba ne sudjeluje u trgovini, pa da samim tim OLX.ba ne garantuje niti jamči, niti na bilo koji način odgovara za ispunjenje ugovora po prihvaćenoj ponudi oglašivača, tj. za realizaciju predmetne prodaje, zamjene i /ili drugog vida distribucije
 • da postavljanjem oglasa potvrđuje i odgovara za istinitost, vjerodostojnost podataka i navoda iz opisa proizvoda ili usluge, te da samim time snosi svu odgovornost, kako krivičnu, tako i građansku zbog davanja lažnih podataka, odnosno oglašavanja proizvoda i/ili usluga suprotno pozitivnim propisima Države Bosne i Hercegovine
 • da postavljanjem oglasa odgovara za tačnost i istinitost opisa proizvoda i usluga, kao i stanja u kojem se isti nalazi, te da je shodno tome isti isključivo i samostalno odgovoran za pravne i materijalne nedostatke
 • izbrisati sve podatke o oglasu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
 • da neće koristiti OLX.ba u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti slati skrivene ili kodirane poruke, kao ni oglašavati prodaju proizvoda reklamiranjem sličnosti dotičnog proizvoda sa autentičnim tj. originalnim proizvodima
 • da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na OLX.ba postaju vlasništvo istog
 • da osobe koje održavaju OLX.ba kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih
 • da OLX.ba članovima sa verifikovanim brojem telefona šalje SMS poruke o novostima na stranici. Ovu opciju članovi mogu podesiti u opcijama profila ukoliko ne žele da primaju obavijesti. OLX.ba ne učestvuje niti u jednom dijelu prodaje oglasa osim u smislu pružanja usluge korištenja OLX.ba kao virtuelnog mjesta za trgovinu. Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavača i kupca. OLX.ba ne učestvuje u niti jednoj transakciji između korisnika. U pojedinim slučajevima OLX.ba može ponuditi uslugu postavljanja oglasa u ime prodavača, ali ne učestvuje u daljnjem toku prodaje
 • da OLX.ba ne može obezbijediti da izdvojeni artikli, pri čemu se misli na promovisane ili sponzorisane artikle, budu uvijek na prvim stranicama pretrage, ili u vrhu prikazanih na početnoj stranici
 • da OLX.ba može izbrisati sve podatke o oglasu ukoliko je oglas nevažeći, a shodno diskrecionoj ocjeni OLX-a
 • da njegovo korisničko ime može biti promijenjeno, ukoliko OLX.ba smatra da je promijena potrebna, bez odgovornosti prema oglašivaču
 • da OLX.ba neće koristiti za oglašavanje istih proizvoda pod različitim profilima, ili za oglašavanje proizvoda na različitim profilima navodeći iste kontakt informacije
 • da će potpuno poštivati sve odluke OLX.ba i njenih uposlenih
 • da njegov korisnički profil i podaci ne mogu biti izbrisani bez potvrde vlasništva profila i odobrenja OLX administracije.Korisnički profil može biti izbrisan nakon isteka perioda od 15 radnih dana od momenta potvrde vlasništva nad profilom
 • da OLX administracija odlučuje da li će dozvoliti brisanje korisničkog profila ukoliko postoji zabilježen negativan dojam na istom
 • da će OLX.ba administraciji isporučiti dokaze o porijeklu oglasa, ukoliko se to bude od njega tražilo
 • da postavljanjem oglasa potvrđuje posjedovanje potrebne licence, prava, saglasnosti i/ili dozvole za oglašavanje i objavu istog
 • da je OLX kredit dopunu putem SMS-a moguće izvršiti jedino tačnim unosom ključne riječi, slanjem poruke na tačno navedeni broj u prozoru za dopunu OLX kredita
 • da je iznos OLX kredita koji postoji na njegovom profilu, ili koji će nadopuniti, iskoristiv samo na OLX.ba
 • otvaranjem OLX shopa ili konvertovanjem trenutnog naloga u OLX shop nećete imati mogućnost vraćanja naloga u pro ili klasični profil. Sve dosadašnje transakcije, povjerenje i ostalo će biti dostupno na vašem nalogu
 • da je iznos OLX kredita koji je uplaćen za određeni OLX Shop, iskoristiv isključivo za navedeni Shop
 • da OLX.ba nije odgovoran za sadržaj teksta dojma i komentara na dojam
 • da se na oglasnom prostoru jednog oglašivača može pojaviti jedna ili više reklama drugog oglašivača ili drugih kompanija koji također vrši reklamiranje ukoliko je način reklamiranja kompatibilan tehničkom izgledu stranice i uz prikaz oglasa prvog oglašivača u cijelosti

Ponašanje suprotno stavkama ovog Pravilnika se smatra kršenjem Uslova korištenja OLX.ba, te OLX.ba zadržava pravo da upozori i/ili iz daljnje upotrebe, privremeno ili trajno, isključi oglašivača, odnosno korisnika, bez prethodne obavijesti i bez obrazloženja. Korisnici OLX.ba su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik, te prihvataju da OLX.ba nema odgovornost i/ili obavezu za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika. OLX.ba ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji oglas prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim oglasom, tačnost i/ili istinitost opisa, spremnost korisnika da provede transakciju.

Član 9. Prigovori trećih lica

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji da web sajt OLX.ba shodno gornjim uvjetima i obrazloženjima, kao i shodno odredbi člana 23. Zakona o elektronskom i pravnom i poslovnom prometu (sl. glasnik BiH br. 88/2007), ne snosi nikakvu odgovornost za informacije unesene od strane korisnika ovog web sajta, a kojim informacijama olx.ba samo osigurava pristup.

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji web sajta OLX.ba da je odredbama članova 25. - 27. Zakona o elektronskom pravnom i poslovnom prometu, OLX.ba oslobođen svakog oblika odgovornosti za pretragu sadržaja na virtuelnom oglasniku, privremenom prolaznom pohranjivanju – cashing, pohranjivanja stranog sadržaja – hosting na zahtjev korisnika, kao i na eventualno omogućavanje pristupa informacijama trećih lica – linking.

Također se obavještavaju treća lica da se shodno smislu usluge OLX.ba, svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača, odnosno svakog trećeg lica (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude, naročito o autentičnosti proizvoda čija se distribucija nudi) rješavaju isključivo između oglašivača i korisnika. OLX.ba ne odgovara za bilo koji oblik štete prema trećim licima, korisniku i/ili oglašivaču, nastale kao posljedica takvog odnosa.

Sve eventualne zahtjeve trećih lica, treća lica mogu dostaviti na adresu: legal@olx.ba, te se OLX.ba obavezuje da će u što kraćem vremenskom periodu odgovoriti na svaki pojedinačni podneseni zahtjev

Korisnici i oglašivači, kao i treća lica, se obavještavaju da OLX.ba nije u mogućnosti omogućavati pristup ličnim podacima, bez naloga –zahtjeva ovlaštenog organa, odnosno saglasnosti vlasnika podataka.

OLX.ba obavještava treća lica, korisnike i /ili oglašivača da na ovom virtuelnom oglasnom prostoru zagovara slobodnu trgovinu pod istim uvjetima, te da shodno tome u svim situacijama u kojima se postupanje suprotno ovim pravilima ne može utvrditi na nesumnjiv način, će na utvrđivanje takvih činjenica uputiti podnosioca zahtjeva na provođenje odgovarajućeg sudskog i/ili upravnog postupka protiv vlasnika dotičnog sadržaja. Shodno prethodno navedenom OLX.ba se obavezuje odmah, bez odlaganja, postupiti po nalogu nadležnog organa, te ukloniti, brisati i/ili mijenjati svaki oglas/e koji su u takvom nalogu naznačeni.

Član 10. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Sarajevu.

Vlasnici OLX.ba sajta zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www.olx.ba bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem OLX.ba, korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja OLX.ba i da ih u cijelosti prihvaća.

U Sarajevu, septembar 2021.
Sva prava pridržana.